top of page

Obuka za licencu A1 

logo

Zakonska obaveza licenciranja svih servisera rashladnih uređaja do 31. decembra

Sva lica koja dolaze u kontakt sa freonom su u zakonskog obavezi da se licenciraju. Obavezna sertifikacija servisera se sprovodi u skladu sa Uredbom o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS“, broj 24/16).
 

Licenca traje PET godina.

Kako bi lice dobilo licencu u formi rešenja Ministarstva zaštite životne sredine u obavezi je da završi adreditovanu obuku upravljanja freonom.
 

Postupak za dobijanje sertifikata A za lica koja obavljaju određene delatnosti iz člana 1.

tačka 1) ove uredbe, sastoji se od sledećeg:
1) pohađanja odgovarajuće obuke;
2) polaganja ispita;

3) izdavanja sertifikata o kojima se vodi službena evidencija u ministarstvu.

 

Postupak obuke i postupak ispitivanja su nezavisni postupci.

 

Lice koje podnosi zahtev za izdavanje sertifikata A u obavezi je da uz zahtev priloži potvrdu o završenoj obuci, potvrdu o položenom ispitu, fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, dokaz o završenom osnovnom stručnom obrazovanju ili dokaz o najmanje tri godine prakse iz oblasti koja odgovara vrsti sertifikata A, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, dokaz da je zaposleno kod pravnog lica ili preduzetnika i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

 

Ministarstvo je dužno da, ako je lice podnelo sva dokumenta iz stava 2. ovog člana, izda sertifikat A najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

 

Sertifikat A izdaje se na period od pet godina od dana izdavanja i nakon isteka važenja može se obnoviti.

 

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih sertifikata A.

 

Podaci koji se prilažu uz zahtev za izdavanje sertifikata A čuvaju se najmanje pet godina.

 

Evidencija se vodi i u elektronskom obliku.

 

Originalnu verziju uredbe možete videti klikom na link ovde
 

Završite akreditovanu obuku kod Božidaraca i steknite uslov za polaganje ispita.

 

bottom of page